Opptak Kommunestyremøte 14.12.2010

Sak 83-85
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte
- Skriv og meldingar
Sak 86
- Regulering av gebyrsatsar - Miljøstasjonen på Lilleeide frå 01.01.2011
Sak 87
- VAR-område - Gebyrregulering for 2011
Sak 88, 90-92
- Husleigeauke frå 01.01.2011 - Kommunale bustader
- Vanylven kommune - økonomiplan 2011 - 2014
- Budsjettregulering 2010
- Reglement for finansforvaltning

Sak 89
- Vanylven kommune - budsjett 2010
Sak 93
- Omklassifisering av kommunale vegar
Sak 94
- Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal
Sak 95
- Forskrift om frist for spreiing av gjørdselvarar av organisk opphav på eng i Vanylven kommune
Sak 96
- MOT i lokalsamfunnet - Vanylven kommune
Sak 97-98
- Fiskå Kino - Konsesjon
- Avslutta saksarbeid mot felles PPT-kontor på Søre Sunnmøre

Sak 99-100
- Vurdering av evt søskenmoderasjon for SFO-betaling
- Informasjon om SFO-tilbod for barn med særskilte behov
Sak 101
- Fastsetting av dato for nye satsar - foreldrebetaling SFO
Sak 102
- Kommunestyret - møteplan 2011 ut valperioden
Evt.